DEFINICE ZADÁNÍ • BRAINSTORMING • PŘIROZENÝ VÝBĚR • INKUBÁTOR • START

DESIGN THINKING TEAM

TROCHU JINÝ POHLED
NA VÁŠ BUSINESS

JSTE PŘIPRAVENI?

Naše mise

Pokud patříte mezi firemní vizionáře, bezpochyby máte o svém podnikání jasnou představu.
Stejně tak jasný je Vám střednědobý a dlouhodobý cíl směřování firmy.

My vstupujeme do vámi definovaného prostoru zvenčí, nabití zkušenostmi a roky praxe z jiných oborů. Staneme se filtrem, startérem, rozbuškou, katalyzátorem, tlumočníkem … a přitom součástí pomyslného palubního počítače Vaší firmy. Společně s vámi vytvoříme funkční, silné, systémové inovace.

K zadání přistupujeme kreativně, věcně, kriticky i optimisticky.
Bereme v potaz psychologické aspekty obchodu, pravidla reklamních her, pracujeme s obrovským potenciálem nových technologií. Vaši představu můžeme doplnit, rozšířit, a nebo odhalit překážky na cestě dřív, než k nim stihnete dojít.

Společně identifikujeme a popíšeme konkrétní příležitosti. Do výsledného inovačního mixu se promítají silné kreativní nápady, řádně uzemněné reálnými zkušenostmi a empirickými fakty.

Hlavní mantrou je jednoduchost zavádění inovací do provozu. Víme, že kvalita výsledku práce nemusí nutně záviset na výši vstupní investice. Často stačí pracovat s kvalitními vstupními informacemi, umět hledat nové úhly pohledu a soustředit se pouze na skutečně důležité věci.

Každému projektu věnujeme maximální úsilí a věříme, že se to vyplatí. V tom jediném jsme staromódní. Skutečná důvěra, rodící osobní doporučení pro další projekty, vzniká především na základě viditelných dlouhodobých výsledků.

Jistě, vzniklé oborové inovace začne brzy většina konkurence kopírovat, bez ohledu na její velikost či aktuální postavení na trhu. Ve chvíli, kdy konkurence přichází s kopií produktu nebo služby, už ale inovátor uvádí na trh další originální řešení. Fakticky tak cíleně přebírá roli lídra oboru.

KDO JSME

PRACUJEME PRO MANAGEMENT FIREM, KTERÝ NIKDY NEPŘESTÁVÁ HLEDAT NOVÉ IMPULZY PRO SVÉ PODNIKÁNÍ.
ŽIJEME V DOBĚ VELKÝCH ZMĚN A VÝZEV. USPĚT V NÍ MOHOU JEN TI,
KDO DOKÁŽÍ TRANSFORMOVAT ZDÁNLIVĚ NEMĚNNÉ PRAVDY DO NOVÝCH TVARŮ A CEST.

Designové myšlení

Inovace jako službu („Innovation as a Service“) chápeme jako silné kreativní impulsy, správně zasazené do času a reality. Nepřestáváme se dívat na svět kolem nás jinýma očima. Měníme perspektivu, optiku role, barvy brýlí… a vedeme k tomu i naše klienty.

Hledání inovací

Proces hledání inovací je do značné míry závislý na lidském faktoru – především na ochotě investovat čas a energii do spolupráce s externím subjektem, který přináší pohled zvenčí. Někdy se věnuje oblastem, které se na dlouholetým praktikům na první pohled zdají zcela scestné. Někdy nenabízí příliš příjemný pohled, někdy potvrzuje správnost již zvolené cesty. Vždy ale přináší nové impulsy a energii do stojatých vod.

Kreativní přístup

Forma společné práce je velmi závislá na interní firemní kultuře. Základem je „rozmluvit“ tým a předkládat mu témata, rozvíjející kreativní myšlení. Zápisy z brainstormingů převádíme do myšlenkových map.

METODIKA DESIGN THINKING

Metodicky vycházíme v designovém procesu z prací mezinárodně uznávané společnosti
pro design a inovace IDEO (www.ideo.com):
1

Discovery:
Máme výzvu / Jak k ní přistoupit?

a) Porozumění výzvě
b) Příprava výzkumu
c) Hledání inspirací

2

Interpretation:
Chápeme význam / Umíme ho interpretovat

a) Vyprávění příběhů
b) Hledání významů
c) Zarámování příležitostí

3

Ideation:
Máme příležitost / Hledáme řešení

a) Generování myšlenek
b) Zdokonalování nápadů

4

Experimentation:
Máme myšlenky / Jak je zrealizujeme?

a) Výroba „prototypů“
b) Zpětná vazba

5

Evolution:
Zkusil jsem něco nového / Jak se to vyvíjí?

a) Učení se z vývoje
b) Další zdokonalování

NÁŠ DESIGN THINKING PROJEKT

V průběhu času jsme z vlastních zkušenností dospěli k jisté korekci, která spočívá především v organizačním pojetí, kdy některé kroky jsme sloučili a obsahově upravili tak, aby odpovídala českým specifikům. Vznikl tak následující postup:
1. Definice zadání
Základním prvkem je správné pojmenování výzvy – cíle. Výzvu stanovuje klient. Může se jednat o více či méně konkrétní cíl z oblasti strategie, marketingu nebo obchodu, cíl související s interními procesy nebo globální výzvu ve tvaru vytvoření zcela nového trhu pro výrobky či služby. Přesné pochopení stanovených cílů a sladění myšlení zadavatele a konzultantů je nejdůležitějším klíčem dosažení očekávaného výsledku.

Naše zkušenosti nás vedou k tomu, prolínat zde první dvě metodické fáze a přistoupit zde k agilnímu ověřování našich teorií pochopení výzev jejich průběžným ověřováním s realitou. Tento přístup je náročnější na řízení a udržení se v intencích zadání a očekávaného cíle, ale v praxi přináší neocenitelné kvalitativní zlepšení významových interpretací příležitostí.

Postupně se takto dopracováváme k zarámování příležitostí a společně s klientem definujeme hodnotící kritéria projektu –  indikátory úspěchu nebo neúspěchu.

Odpovídá metodologicky dle IDEO:
1) Discovery
2) Interpretation

2. Hledání (Brainstorming)
I když se na hledání nových myšlenek v rámci projektu podílí ti nejlepší interní zaměstnanci, obvykle jsou svázáni oborovými konvencemi, ostražitostí před změnami v zaběhaných procesech a v neposlední řadě obavou z nárůstu množství práce, spojené se změnou. Tyto obavy jsou v lidech hluboce zakořeněny, aniž by si to dokázali připustit.

Členové Design Thinking týmu působí opačně – jako nezatížená externí síla. Stanou se součástí interních realizačních skupin, které mohou být krátkodobě či dlouhodobě doplněny i o další potřebné externí subjekty (podle typu zadání).

V týmu vytvářejí naši školení konzultanti kreativní atmosféru a přinášejí potřebný entusiasmus. Celá skupina hledá neotřelá východiska, postupy z jiných oborů apod. Tak vzniknou základní východiska – první myšlenky na nová řešení pro dané zadání. Základní východiska jsou přenesena do myšlenkových map, které slouží jako základní podklad pro další činnosti. Nikdy se nesnažíme v této fázi nápady zdokonalovat na úkor generování dalších neotřelých myšlenek. Chceme, aby brainstorming sloužil výhradně ke generování nápadů, nikoliv k jejich hodnocení.

Průběh brainstormingu a jeho směřování je nenásilnou formou „hlídáno“ školeným specialistou, který ve výjimečných případech odklonu od tématu diskuzi moderuje a vrací do správných kolejí.

Odpovídá metodologicky:
3) Ideation

3. Výběr
Po zkušenostech, kdy zdokonalování nápadů a jejich zlepšování brzdilo kreativitu v klíčové fázi brainstormingu, jsme přidali vlastní krok, kdy tým hodnotí vzniklé myšlenky. Držíme se hesla „silnější idea přežívá“. Vzniklé myšlenkové mapy proto následně diskutujeme (zpravidla ve zúženém týmu) a rozhodujeme, které necháme dále vyvíjet. Výsledkem je výběr nápadů, které jsou jsou:

a) relevantní odpovědí na výzvu
b) inovativní ve smyslu jedinečnosti
c) ekonomicky opodstatněné

Od této chvíle vybrané nápady získávají svůj vlastní cíl, inkubační dobu a zpravidla i svůj tým složený z internistů zadavatele a specialistů našeho týmu. Někdy může být výstupem i nedostatek kvalitních ideí a potřeba návratu k brainstormingu a využití některé z dalších metod, například 6 – 3 – 5 či jiného vhodného postupu.

Odpovídá metodologicky:
3) Ideation

4. Inkubátor
Zavedení každého nápadu, každé inovace do praxe je v týmech do detailu propracováno. Často je třeba ještě před začátkem práce na projektu provést další upřesňující aktivity, ověřující soulad předpokladů s realitou. Následně vzniknou projektové pracovní metodiky, kalkulace a harmonogram. Do procesu zavádění inovací se musí intenzivně zapojit nejen externí zdroje, ale hlavně interní oddělení zadavatele. Pro některá z nich bude inovace znamenat revoluční, pro jiná evoluční změny.

Správné a úplné pochopení cílů inovací zaměstnanci a jejich zapojení do procesu zavádění inovací s sebou nese i pozitivní efekt – změnu vnímání firmy zevnitř z typizovaného podnikatelského subjektu na „inovativně orientovanou firmu“. Pro firmy to většinou představuje cenný sekundární efekt.

Odpovídá metodologicky:
4) Experimentation

5. Start
Po inkubační fázi jsou inovace plně připraveny pro vstup na trh. V rámci „Našeho“ Design Thinkingu se snažíme dotáhnout inovaci do takové úrovně, aby existovaly i procesy samotné evoluce, včetně kontrolních mechanismů, zdokonalování a zpětné vazby hodnotící splnění kritérií úspěchu nebo neúspěchu projektu.

V praxi se tak týmy nevěnují samotné každodenní evoluci, ale přesně definovanou zpětnou vazbu a změny realizujeme pouze v případě, kdy jsme si dopředu řekli, že budou součástí „procesu evoluce“. V rámci takového procesu je i závěrečné hodnocení konkrétního projektu.

Odpovídá metodologicky:
5) Evolution

NÁŠ TEAM

Zásadním faktorem pro výběr našich konzultantů jsou nejen nashromážděné zkušenosti s inovacemi během kariéry v jejich oborech, ale i schopnost transformovat použité techniky napříč obory a zkušenosti srozumitelně předávat třetím stranám. Dalším hlediskem byl repertoár schémat, které jsou tito schopni prokazatelně aplikovat na (re)designové problémy.
Tomáš Sýkora

Tomáš Sýkora

Head Thinking Designer

Kreativitu a netradiční myšlení má zakódované v DNA. Tomáš je posedlý hledáním neotřelých řešení, ale zároveň známý svým pragmaticko-realistickým pohledem na věc. Perfektně se orientuje v korporátních, obchodních a marketingových procesech. Humanitní vzdělání a záliba v politickém marketingu ho naučila „číst“ myšlenky cílových skupin. Sám sebe považuje za kvalifikovaného technofila, schopného nacházet inovativní řešení s pomocí nejnovějších ICT technologií.
Design Thinking Team

Tomáš – „HEAD“ – je zodpovědný za organizační a procesně podstatné prvky naší spolupráce s klienty: smlouvy, NDA, time management, zpětnou vazbu, fakturaci a referenční spolupráci. Ano, hrajeme hru na hierarchii a procesy. Přesně do té míry, do jaké je to nezbytně třeba.

Při každodenní komunikaci s klienty je plně zastupitelný částí týmu, nazývanou „HEART“ – Martinou nebo Martinem.

U každého projektu je přítomen jeden z nás tří + oboroví specialisté z Design Thinking HUBu..

Fakturačně zastřešuje aktivity Design Thinking Teamu Tomášova společnost Innovative Business, s.r.o.

Martina Hyndráková

Martina Hyndráková

Heart Thinking Designer

Odbornice na marketing a public relations s dvacetiletou praxí v informačních technologiích. Zkušenosti nasbírala jak v mezinárodních korporacích, tak ve vlastních projektech. Nastartovala dlouhou řadu onlinových projektů a malých firem. Martina hraje první housle všude tam, kde je třeba velko míru empatie a analýzy. S oblibou propojuje kreativní a technické obory. Miluje technologické gadgety, je závislá na internetu, malování a koních.
Martin Herčík

Martin Herčík

Heart Thinking Designer

Designér a grafik, autor mnoha úspěšných komplexních konceptů Corporate Identity. Má neocenitelné zkušenosti z každodenní práce v onlinovém prostředí. Vyhledávaný konzultant pro brainstormingy. Dokáže pracovat jako součást týmu a vyburcovat účastníky ke sdílení nápadů, které by jinak nesdělili, nebo celý brainstorming velmi efektivně řídit a vytěžit. Umí báječně naslouchat – vždy nás překvapí důležitými detaily, které ostatní přeslechli.

DESIGN THINKING HUB

Prezentovaní členové Design Thinking Týmu tvoří stálou konzultantskou základnu. K dispozici ale máme řadu dalších osobností, připravených spolupracovat na specifických zadání.
Veronika Krásnohorská

Veronika Krásnohorská

Thinking Creative Designer

Vývoj produktů a služeb v telco a petrochemickém průmyslu se zaměřením na zákaznickou zkušenost rozšířila po letech zkušeností v mezinárodních společnostech o rozvoj lidských schopností a znalostí. Neustále zvědavá, hledá novou perspektivu v průzkumech a rozhovorech se zákazníky a motivuje ostatní, aby se uměli vžít do kůže spotřebitele a aby tak tvořily úspěšné inovační produkty. Podporuje kreativní myšlení a pomáhá připravovat hmatatelné prototypy určené k testování a sbírání zákaznické zpětné vazby. Pomáhá měnit firemní kulturu a HR procesy, aby se zvyšovala spokojenost a angažovanost zaměstnanců, a také posouvá tyto vědomosti mladé generaci budoucích HR manažerů na Vysoké škole Ekonomické – katedře Personalistiky. Koučování a hledání řešení s klienty jí nabíjí energií. Miluje cestování, poznávání nových lidí a testování nových chutí.

Tomáš Grünwald

Tomáš Grünwald

Thinking Creative Designer

Tomáš má dlouholeté zkušenosti s vývojem inovativních produktů, které denně používají statisíce lidí. Aby byly tyto produkty úspěšné z pohledu zákazníka i firmy, kombinuje ve své práci inovativní metody jako je Design Thinking nebo Human Centred Design spolu s businessovými pohledy, strategií a cíli firmy. V rámci své více jak 15leté zkušenosti s prací v korporaci také úzce spolupracoval s oddělením lidských zdrojů na změně firemní kultury, aby byla více inovativní a aby byla více motivující a uchopitelná pro zaměstnance. V posledních letech se věnuje školení Design Thinkingu ve firmách a zároveň své zkušenosti začal předávat studentům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) v předmětu Inovace v HR managementu. Vedle toho prezentuje o zkušenostech s inovacemi na mezinárodních konferencích.

Olga Svobodová

Olga Svobodová

Thinking HR Designer

Olga se specializuje na Lidi. Na šéfy, specialisty, zaměstnance i celé týmy. Zná všechny triky při hledání těch nejlepších a ví i to, jak je motivovat a udržet. V průběhu dvanáctileté praxe v českých i mezinárodních firmách se naučila velmi dobře rozeznat, co v dané chvíli potřebuje konkrétní start-upový projekt, firma v růstu, při fúzích a akvizicích a nebo při reorganizaci. Je to srdcař s vysokou mírou vhledu do businessu.
Honza Havlíček

Honza Havlíček

Thinking Creative Designer

Kreativní ředitel. Do pěti minut od jeho příchodu kamkoliv začne přirozeně zastávat svou životní roli. Jeho doménou jsou inovace a netradiční pohled na svět. Za svou kariéru v Ogilvy a Dark Side za své nápady nasbíral řadu ocenění (oblíbenými jsou zejména „Louskáky“). Duchovní otec projektu „Česko v datech“, sbírky na zvon Václav a mnoha dalších. Honza je extrémně zkušený strategický konzultant s přesahy do PR, marketingu a ekonomiky.
Jiří Blažek

Jiří Blažek

Thinking IT Designer

Specialista na řízení a hodnocení projektů. Jeho zkušenosti vycházejí ze stovek různých projektů z firem všech velikostí a oborů v ČR a USA. Dokáže skvěle nacházet mezisegmentové inspirace. S přesností výkonného počítače dokáže předpovídat projektové náklady a odhadovat rizika plynoucí s nasazováním inovativních postupů. Tvrdá a složitá fakta prezentuje se srozumitelností a šarmem oblíbeného televizního baviče.
Tomáš Staněk

Tomáš Staněk

Thinking OutBorder Designer

S Tomášem Staňkem začnete o svém podnikání uvažovat v globálních rozměrech. Je oblíben zejména v mezinárodních korporacích: důvodem jsou zřejmě výsledky, kterých dosahuje kombinací technik strategického plánování, vedení týmů a rychlých operativních opatření. Jeho schopnost sypat z rukávu funkční návody na procentní zvedání ukazatelů obchodního růstu firmy je místy až děsivá.
Tomáš Moravec

Tomáš Moravec

Thinking Outborder Designer

Naše „Srdcové Eso“. Sociální terapeut a supervizor. V každé životní situaci najde její hluboký smysl. Tomáš má obrovské zkušenosti s projekty neziskové sféry, fundraisingem a souvisejícími tématy. Všichni žijeme svoje vzdálené cizí světy, Tomáš dokáže najít společnou řeč i s těmi nebizarnějšími z nich. Člověk s obrovským srdcem. Bořič virtuálních a mentálních zdí. Mění myšlení lidí po celé světě a do businessových témat vnáší vlídnost a lidskost.

REFERENCE

Počet realizovaných projektů v jednotlivých oborech

ICT

Finance

Obchod a služby

Veřejná správa

90% naší práce se odehrává v mezinárodních korporacích, pod striktním příslibem mlčenlivosti (NDA).
Nemůžeme tedy sdílet humorné historky. A velmi často ani jméno klienta. Pokuty za uveřejnění jakýchkoliv detailů jdou do statisíců EUR.

Pokud bychom uveřejnili reference, které uveřejnit smíme, mátli bychom korporátní zákazníky. Proto neuveřejňujeme žádné konkrétní informace.

SPOJTE SE S NÁMI

Design Thinking Team

Innovative Business s.r.o se sídlem Hýlov 64, 742 83 Klimkovice
IČ: 02312433, DIČ: CZ02312433

Poštovní adresa:
Innovative Business s.r.o., Křejpského 1529/3, 149 00 Praha 4

tel. +420 602 245 660
e-mail: info@design-thinking-team.com